Bảng chấm điểm

Bảng chấm điểm

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ THEO TIÊU CHÍ

NHÓM 1: DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP SỐ XUẤT SẮC (CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG) 

STT/ NHÓM

Tiêu chí

Trọng số (%)

Tiêu chí chi tiết

Trọng số (%)

Nhóm 1: Doanh nghiệp nông nghiệp số xuất sắc
 (chuyển đổi số thành công)

 

(1)

 

(2)

1

Chuyển đổi số trong quản trị

20

Hạ tầng dữ liệu

40

Hạ tầng giao dịch 

30

Hạ tầng nhân lực

30

2

Chuyển đổi số trong sản xuất

15

Tối ưu hóa lao động

40

Quản lý sản xuất trên nền tảng số

30

Quản lý tồn kho trên nền tảng số

30

3

Chuyển đổi số trong logistics

15

Bảo quản

35

Đóng gói

35

Vận chuyển

30

4

Chuyển đố trong sale marketting

15

Tính liên kết với khách hàng

40

Marketing trên nền tảng số

30

Quản lý quy trình bán hàng

30

5

Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng

20

Doanh thu xuất khẩu 2019

30

Số lao động doanh nghiệp sử dụng

20

Tính an toàn cho người lao động trong sản xuất

20

Tác động kinh tế, xã hội

30

6

Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày

15

Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh

30

Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác

40

Trả lời tốt các câu hỏi

30

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM 2: CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Giải 1: Danh hiệu thành tựu trọn đời 

Có ảnh hưởng trong ngành nông nghiệp Việt Nam qua các giai đoạn

Chính khách

Đề xuất và thực hiện chính sách nông nghiệp đột phá, cởi bỏ tư duy cũ

 

Nhà khoa học

Có thành tựu khoa học đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

 

Doanh nhân

Có thành tự đột phá trong việc khai phá thị trường, đưa nông sản Việt Nam ra thế giới

 

Giải 2: Danh hiệu cống hiến 

Có tầm ảnh hưởng và đóng góp xuất sắc cho mục tiêu chuyển đổi số của nông nghiệp Việt Nam  

Chính khách (cấp địa phương)

Thực hiện cải cách đột phá 

50

Có thành tựu cụ thể với địa phương

50

Nhà khoa học

Thành tựu KHCN đột phá

40

Được học giả quốc tế công nhận

30

Giá trị khai thác thương mại của công trình nghiên cứu

15

Có tính nhân văn

15

Doanh nhân / Nông dân tiêu biểu

Tư duy chuyển đổi số mạnh mẽ 

20

Chuyển đổi số thành công trong doanh nghiệp 

30

Doanh thu năm 2019

20

Số lượng lao động được giải quyết việc làm

30

Nhà giáo/ Chuyên gia kinh tế

Đóng góp xuất sắc cho thành tựu số hóa trong canh tác, sản xuất và thu hoạch nông sản/  cho sự nghiệp giáo dục trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc kinh tế nông nghiệp 

60

 

Được quốc tế công nhận

40

Giải 3: Danh hiệu triển vọng

Cá nhân có giải pháp đột phá, đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chuyển đổi số của nông nghiệp Việt Nam

30

Tính đổi mới sáng tạo

 

 

 

20

Tính hiệu quả

 

 

 

15

Tiết kiệm nhân công

 

 

 

15

Tiết kiệm chi chí

 

 

 

20

Tiềm năng thị trường

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NHÓM 3: SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SÓ TIÊU BIỂU

1

Chứng chỉ chất lượng đã đạt được

30

Chứng chỉ trong nước

40

Chứng chỉ quốc tế

60

2

Phát triển theo hướng hữu cơ/  An toàn vệ sinh thực phẩm

20

Kỹ thuật nuôi, trồng hữu cơ

30

Quy trình chế biến

30

Sử dụng nguyên vật liệu hữu cơ

40

3

Phát triển bền vững

15

Nguyên liệu đầu vào thân thiện môi trường

30

Xử lý chất thải nông nghiệp

40

Sử dụng vật liệu tái chế

30

4

Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng

20

Doanh thu xuất khẩu 2019

40

Số lao động doanh nghiệp sử dụng

30

Tác động kinh tế, xã hội

30

5

Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày

15

Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh

30

Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác

40

Trả lời tốt các câu hỏi

30

 

 

100

 

 

 

 

 

 

NHÓM 4: GIẢI PHÁP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SỐ TIÊU BIỂU

1

Hàm lượng công nghệ cao

20

Công nghệ mới

100

2

Tính hiệu quả

15

Tăng năng suất

60

Tiết kiệm chi phí sản xuất

40

3

Phát triển theo hướng hữu cơ

15

Kỹ thuật nuôi, trồng hữu cơ

30

Quy trình chế biến

30

Sử dụng nguyên vật liệu hữu cơ

40

4

Phát triển bền vững

15

Nguyên liệu đầu vào thân thiện môi trường

30

Xử lý chất thải nông nghiệp

40

Sử dụng vật liệu tái chế

30

5

Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng

20

Doanh thu xuất khẩu 2019

40

Số lao động doanh nghiệp sử dụng

30

Tác động kinh tế, xã hội

30

6

Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày

15

Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh

30

Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác

40

Trả lời tốt các câu hỏi

30

 

 

100