Kinh phí

Kinh phí

  1. Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm: các chi phí để tổ chức triển khai chấm, thẩm định, tổ chức Lễ Công bố và Trao Danh hiệu, tổ chức Chương trình truyền thông Sao VIDA để quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm và dịch vụ Sao VIDA suốt trong năm sau khi được công nhận Danh hiệu.
  2. Các doanh nghiệp, tổ chức miễn phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam phối hợp với đơn vị TCSK và huy động tài trợ.
  3. Những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao VIDA có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Danh hiệu. Mức đóng góp cụ thể do VIDA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu của sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao VIDA. Chi tiết vui lòng xem tại website chính thức của chương trình http://vidastar.org