Quy chế

Quy chế

HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP SỐ VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH
*******
QUY CHẾ
CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SAO VIDA
(Ban hành kèm theo Quyết định số   ….  ngày    tháng   năm 2020 của
Ban chấp hành  Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam)
 
 
CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Danh hiệu Sao VIDA
 
Danh hiệu Sao VIDA (sau đây gọi tắt là Danh hiệu) được Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (sau đây gọi tắt là VIDA) là Danh hiệu dành riêng cho doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ số, được gọi tắt là Sao VIDA, tên tiếng Anh là VIDASTAR. Danh hiệu có mục đích:
 
- Tôn vinh, khen thưởng những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số thành công để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu và uy tín chất lượng được nhiều thị trường quốc tế tin dùng, đóng góp xuất sắc cho thành tựu chung của nền nông nghiệp Việt Nam và quá trình số hóa nền kinh tế.
 
- Xây dựng hình mẫu doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số thành công và thương hiệu tiêu biểu cho Việt Nam với những chuẩn mực được thị trường trong nước và quốc tế chấp nhận.
 
- Tạo hiệu ứng, động lực thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam, đóng góp cho việc dựng xây đất nước.
 
- Hình thành thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân thành công trong chuyển đổi số và những thương hiệu với tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của nông sản Việt Nam.
 
- Danh hiệu có bộ nhận diện thương hiệu riêng, có quy cách để dán nhãn sản phẩm được công nhận đạt Danh hiệu Sao VIDA và tiêu chuẩn chất lượng SAO VIDA.
 
Điều 2. Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam là chủ quản Danh hiệu, Văn phòng Hiệp hội là đơn vị thường trực có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình theo đúng Quy chế này và thực hiện theo quy định của Nhà nước về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao Danh hiệu cho doanh nghiệp và thương hiệu.
 
Điều 3. Danh hiệu thực hiện trong phạm vi cả nước, dành riêng cho doanh nghiệp là thành viên của VIDA và được tổ chức bình chọn minh bạch, công khai.
 
 
 
CHƯƠNG II:
ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHUẨN NHẬN DANH HIỆU
 
Điều 4. Đối tượng tham gia bình chọn
 
Danh hiệu Sao VIDA được trao tặng thuộc 04 nhóm đối tượng sau:
 
Nhóm 1: Doanh nghiệp nông nghiệp số tiêu biểu: dành cho các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công với mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ số hóa
 
Nhóm 2: Những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nền nông nghiệp số của VIDA nói riêng và của nông nghiệp Việt Nam nói chung (không nằm trong điều kiện là thành viên của VIDA)
 
Nhóm 3: Sản phẩm nông nghiệp số tiêu biểu: dành cho các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản và chăn nuôi chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và có sử dụng công nghệ số hóa trong quá trình sản xuất
 
Nhóm 4: Giải pháp, dịch vụ nông nghiệp số tiêu biểu: dành cho giải pháp, dịch vụ,có ứng dụng công nghệ mới (blockchain, AI,…) của cuộc CMCN 4.0, mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp.
 
Điều 5: Quy trình bình chọn
 
Quy trình đánh giá, bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao VIDA như sau:
 
1. Đăng ký tham gia chương trình
 
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, startup hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đăng ký tham gia chương trình theo mẫu hồ sơ của Danh hiệu, trong thời hạn quy định của Ban tổ chức.
 
2. Quy trình bình chọn gồm 4 vòng như sau:  
 
2.1. Vòng sơ loại:
 
+ Căn cứ quy chế Danh hiệu chọn ra những hồ sơ hợp lệ để trình lên Hội đồng bình chọn Vòng
 
2.2. Vòng sơ tuyển: Chọn lọc các hồ sơ có chất lượng cao và kiểm tra thực tế, trình Hội đồng giám khảo chấm điểm tại vòng tiếp theo.
 
2.3. Vòng thẩm định: Hội đồng giám khảo căn cứ tiêu chí chấm điểm tiến hành thẩm định trực tiếp từng doanh nghiệp, sản phẩm, công nghệ, … theo quy chế, tiêu chuẩn tiêu chí của Danh hiệu được quy định tại Điều 6.
 
2.4. Bình chọn Chung khảo: Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Hội đồng bình chọn Chung khảo thống nhất danh sách để công nhận và trao giải theo từng nhóm đối tượng tại điều 4.
 
Điều 6: Tiêu chuẩn đánh giá và tiêu chí chấm điểm
 
Tiêu chuẩn đánh giá
 
a. Tiêu chuẩn chung:
 
Đối với nhóm đối tượng 1, 3, 4 thuộc Điều 4:
 
- Là doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.
 
- Đơn vị đăng ký tham gia chương trình là doanh nghiệp, tổ chức, startup hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ số, có uy tín, chất lượng được các thị trường trong nước và quốc tế tin dùng, mang lại lợi ích thiết thực cho nền nông nghiệp Việt Nam và mục tiêu một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng số.
 
Đối với nhóm đối tượng 2 thuộc Điều 4:
 
Là cá nhân không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian thi hành án, bị điều tra hoặc truy tố, …, có uy tín thấp, ảnh hưởng dư luận tiêu cực trong quá trình sản xuất, kinh doanh.  
 
b. Tiêu chuẩn cụ thể :
 
Đối với nhóm đối tượng 1, 3, 4 thuộc Điều 4:
 
Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên đối tượng được nhận Danh hiệu Sao VIDA phải thật sự là những doanh nghiệp, tổ chức, giải pháp dịch vụ tiêu biểu trong cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam theo các tiêu chuẩn được cụ thể như sau:
 
- Có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ phù hợp vào quá trình chuyển đổi số trong quản lý điều hành, đâu tư sản xuất, tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp thành công, tích cực tham gia công tác Hội, vì mục tiêu phát triển cộng đồng, được quy định rõ trong bộ tiêu chí đánh giá Danh hiệu.
 
- Là doanh nghiệp có uy tín, sản phẩm có thương hiệu không trong tình trạng tranh chấp hoặc/và các vấn đề pháp lý không rõ ràng, đã đăng ký sở hữu trí tuệ, là sản phẩm/thương hiệu hoàn thiện đã và đang lưu hành trên thị trường được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, dịch vụ.  
 
- Danh hiệu không hạn chế những sản doanh nghiệp, thương hiệu đã được nhận những Danh hiệu, giải thưởng khác trước đây.
 
- Có lịch sử cống hiến, đóng góp trách nhiệm xã hội là một lợi thế.
 
Đối với nhóm đối tượng 2 thuộc Điều 4:
 
- Có thành tích xuất sắc cho nền nông nghiệp nước nhà, đặc biệt là những đóng góp thiết thực vì mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam trên nền tảng số.
 
- Có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam
 
- Không hạn chế độ tuổi
 
2. Tiêu chí chấm điểm
 
Tiêu chí bình chọn cụ thể do Ban tổ chức Chương trình quy định hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, định hướng pháp triển của ngành cũng như nhu cầu của xã hội gồm những nhóm tiêu chí chính như sau:
 
Đối với nhóm đối tượng 1, 3, 4 của Điều 4:
 
Thị trường (doanh thu xuất khẩu, số lượng và tiêu chuẩn thị trường đã xuất khẩu…)
 
Công nghệ (công nghệ số, công nghệ hữu cơ phát triển theo hướng bền vững)
 
Số lượng lao động được giải quyết việc làm
 
An toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm
 
Đối với nhóm đối tượng 2 của Điều 4:
 
Tùy thuộc mục tiêu từng năm mà Ban tổ chức đưa gia nhóm tiêu chí cụ thể;
 
Điều 7. Hội đồng Giám khảo
 
Căn cứ yêu cầu và điều kiện cụ thể của năm tổ chức Danh hiệu, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam ra quyết định thành lập Hội đồng giám khảo, Hội đồng giám khảo do Chủ tịch Hiệp hội quyết định thành lập bao gồm gồm các chuyên gia độc lập, có uy tín cao thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghệ, tài chính, marketing, thương hiệu, truyền thông, quản trị, an toàn thực phẩm và lao động
 
- Hội đồng giám khảo căn cứ vào các tiêu chuẩn bình chọn đã ban hành và hồ sơ các ứng cử viên đã qua sơ tuyển, kết quả thẩm định các hồ sơ từ hội đồng sơ tuyển tiến hành chấm điểm tại vòng thẩm định đảm bảo tính chuyên môn và tính công bằng.
 
- Hội đồng Giám khảo cho từng Vòng cụ thể như sau:
 
+ Vòng Sơ loại: Tổng Thư ký làm trưởng nhóm tuyển chọn: theo quy chế Danh hiệu, Văn Phòng VIDA có trách nhiệm sang lọc, lập danh sách để trình Hội đồng Vòng Sơ Tuyển:
 
+ Vòng Sơ tuyển: Chủ tịch Hiệp hội làm Chủ tịch hội đồng Sơ tuyển, các thành viên của Hội đồng do Chủ tịch đề xuất, các thành viên của Hiệp hội chỉ tham gia hội đồng chấm khi không tham gia chương trình ở bất kỳ hạng mục nào của Danh hiệu.
 
+ Vòng Thẩm định: Toàn thể hội đồng và các Chuyên gia độc lập: Thuế; Tài chính; Marketing; Công nghệ; Quản lý; Quản trị; Chế biến; Sales; …)
 
+ Vòng Chung khảo: Nguyên Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch Hội đồng: Chấm và tuyển chọn những đề cử sau vòng thẩm định, Hội đồng bao gồm các chuyên gia độc lập và hội đồng giám khảo.
 
CHƯƠNG III:
CÔNG NHẬN DANH HIỆU VÀ QUYỀN LỢI CỦA NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐẠT GIẢI
 
Điều 8: Danh hiệu và hình thức công nhận danh hiệu.
 
Danh hiệu được chia làm 4 nhóm với các nhóm cụ thể như sau:
 
Nhóm 1: Danh hiệu Doanh nghiệp Nông nghiệp số xuất sắc của năm: Không quá 10 giải
 
Nhóm 2: Danh hiệu cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp Việt Nam hoặc/và có công hiến cho mục tiêu số hóa nền nông nghiệp: Không quá 03 Danh hiệu
 
Nhóm 3: Sản phẩm nông nghiệp số tiêu biểu, có thương hiệu, chất lượng được thị trường trong nước và quốc tế tin dùng:  Không quá 100 Danh hiệu
 
Nhóm 4: Giải pháp, dịch vụ nông nghiệp số tiêu biểu: Không quá 20 Danh hiệu
 
Tên giải:
 
“VIDA STAR AWARDS” dành cho nhóm đối tượng 1, 3, 4
 
“Thành tựu chọn đời”: Tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho lịch phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam qua các thời kỳ:
 
“Công hiến”: Tôn vinh cá nhân có ảnh hưởng và đóng góp xuất sắc cho mục tiêu chuyển đổi số nền Nông nghiệp Việt Nam.
 
 - “Triển vọng”: Có giải pháp đột phá, đổi mới sáng tạo vì mục tiêu chuyển đổi số của nông nghiệp Việt Nam, các dự án Khởi nghiệp, …
 
2. Hình thức tham gia dự giải và nhận Danh hiệu
 
a. Tham gia dự Danh hiệu
 
- Tất cả hồ sơ của ứng cử viên được gửi về email: info@vida.net.vn  hoặc vidastar@vida.net.vn hoặc vidastar@gmail.com.
 
Các Hồ sơ gửi về sẽ được thông tin rộng dãi trên website, Fanpage và các phương tiện thông tin nhằm quảng bá cho Danh hiệu và thương hiệu của doanh nghiệp
 
- Một doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều nhóm đối tượng như quy định tại Điều 4 để tham gia hàng năm nếu thỏa mãn các điều kiện của Danh hiệu.
 
- Những doanh nghiệp, thương hiệu sẽ được xét theo tổng quan về ứng dụng số để tối ưu hóa nguồn nguyên liệu để tạo ra sản phẩm, có mẫu mã đẹp, sản xuất bởi công nghệ hiện đại, hấp dẫn thị trường và giá trị thương phẩm cao.
 
b. Nhận giải
 
- Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam là đơn vị tổ chức Danh hiệu có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết quả và trao giải.
 
- Lễ trao Danh hiệu được tổ chức trang trọng trong dịp tổ chức sự kiện quan trọng của VIDA thường niên như: Diễn đàn Nông nghiệp số hoặc Agritech Expo.
 
Điều 9: Quyền lợi dành cho nhóm đối tượng được trao Danh hiệu Sao VIDA
 
Được nhận Cup Sao VIDA và Giấy chứng nhận Danh hiệu như Điều 8
 
Tham gia làm thành viên hội đồng xây dựng Thương hiệu Nông sản Quốc gia Việt Nam.
 
Được hỗ trợ truyền thông, tư vấn, đào tạo nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng cơ hội kết nối tới các thị trường toàn cầu.
 
Xem xét giới thiệu nhận các Danh hiệu, giải thưởng khác của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và của các tổ chức trong nước và quốc tế khác;
 
Được tham gia các hoạt động xúc tiến, đối ngoại của Hiệp hội như: hoạt động Xúc tiến thương mại, Đối thoại chính sách, Hợp tác quốc tế, kết nối cung cầu, triển lãm
 
Được quyền khai thác thương mại biểu trưng Sao VIDA đi cùng sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
 
Được quyền mang logo Sao VIDA trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.
 
Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao VIDA. Đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao VIDA, với các hoạt động liên tục trong năm.
 
CHƯƠNG IV: KINH PHÍ
 
Điều 10:
 
Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm: các chi phí để tổ chức triển khai chấm, thẩm định, tổ chức Lễ Công bố và Trao Danh hiệu, tổ chức Chương trình truyền thông Sao VIDA để quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm và dịch vụ Sao VIDA suốt trong năm sau khi được công nhận Danh hiệu.
 
Các doanh nghiệp, tổ chức miễn phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.
 
Những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao VIDA có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Danh hiệu.
 
Mức đóng góp cụ thể do VIDA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu của sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao VIDA. Chi tiết vui lòng xem tại website chính thức của chương trình: http://vidastar.org/
 
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 11: Điều khoản thi hành
 
Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Tổng thư ký, Văn phòng và các Ban chuyên môn có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế này.
 
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện có điểm nào cần sửa đổi, bổ sung Tổng Thư ký có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ xem xét quyết định./.
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trương Gia Bình