Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Biography

Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tiểu sử