Ông Nguyễn Việt Long

Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Giảng viên khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Long

Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Giảng viên khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Biography

Ông Nguyễn Việt Long

Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Giảng viên khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tiểu sử