Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam

Biography

Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tiểu sử