Tiêu chí chung

Tiêu chí chung

Các tiêu chí để đánh giá, bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Vida năm 2020 được xây dựng riêng cho từng loại đối tượng tham gia bình chọn, bao gồm các tiêu chí đánh giá trực tiếp đối với sản phẩm, dịch vụ, các tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản phẩm, dịch vụ đăng ký bình chọn để đảm bảo sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Vida, cụ thể như sau:

Nhóm 1: Doanh nghiệp nông nghiệp số xuất sắc

1

Các giải pháp công nghệ số hiện đang ứng dụng trong các nhóm tác nghiệp: quản trị, quản lý, sản xuất, kinh doanh, logistics, quan hệ khách hàng.

2

Doanh thu nội địa và quốc tế 2019, số lượng lao động sử dụng

3

Các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động

4

Các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường

5

Các thị trường đã xuất khẩu

Nhóm 2: Cá nhân có thành tích xuất sắc trong kinh tế nông nghiệp Việt Nam

1

Danh hiệu thành tựu chọn đời: cá nhân có ảnh hưởng trong ngành nông nghiệp Việt Nam qua các giai đoạn, số lượng 01 giải dành cho cá nhân thuộc một trong các lĩnh vực sau:

- Đối với chính khách (trung ương): xây dựng và thực hiện chính sách cải cách nông nghiệp có tính đột phá, có thành tựu được xã hội thừa nhận

- Nhà khoa học: Có thành tựu khoa học đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

- Doanh nhân: Có thành tự đột phá trong việc khai phá thị trường, đưa nông sản Việt Nam ra thế giới

2

Danh hiệu cống hiến: cá nhân tầm ảnh hưởng và đóng góp xuất sắc cho mục tiêu chuyển đổi số của nông nghiệp Việt Nam, số lượng 01 giải dành cho cá nhân thuộc một trong các lĩnh vực sau:

- Chính khách (địa phương): Thực hiện cải cách đột phá mang tầm tư duy mới và có thành tựu cụ thể đối với địa phương

- Nhà khoa học: Thành tựu KHCN đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, được quốc tế công nhận, giá trị khai thác thương mại của công trình nghiên cứu và có tính nhân văn

- Doanh nhân/ nông dân: Chuyển đổi số thành công với mô hình kinh doanh của mình, doanh thu của mô hình năm 2019 và số lượng lao động được giải quyết việc làm

- Nhà giáo dục/ nhà kinh tế: Đóng góp xuất sắc cho thành tựu số hóa trong canh tác, sản xuất và thu hoạch nông sản/  cho sự nghiệp giáo dục trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc kinh tế nông nghiệp

3

Danh hiệu triển vọng: cá nhân có giải pháp đột phá, đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chuyển đổi số của nông nghiệp Việt Nam; số lượng 01 giải dành cho cá nhân, đảm bảo các tiêu chí:

- Tính đổi mới sáng tạo

- Công nghệ hiện đại

- Tiết kiệm nhân công, chi phí

- Tiềm năng thị trường

Nhóm 3: Sản phẩm nông nghiệp số tiêu biểu

1

Chứng chỉ chất lượng đã đạt được

2

Phát triển theo hướng hữu cơ/  An toàn vệ sinh thực phẩm

3

Phát triển bền vững

4

Doanh thu nội địa và quốc tế 2019, số lượng lao động sử dụng

5

Các thị trường đã xuất khẩu

Nhóm 4: Giải pháp, dịch vụ nông nghiệp số tiêu biểu

1

Công nghệ sử dụng

2

Tính hiệu quả

3

Tiết kiệm chi phí

4

Tiết kiệm nhân lực

5

Tiềm năng phát triển